I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy intrasoft24.pl prowadzony jest przez Mayko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000483918, NIP: PL 542-323-41-27, REGON: 200815339 (dalej zwana: „Administrator”), która jest administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

2. Kontakt w sprawie niniejszej Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e–mail: kontakt@e-pr.pl bądź listownie na adres Mayko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok.

3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich serwisów prowadzonych przez Administratora, wymienionych w pkt 1 i odnosi się do każdej osoby z nich korzystającej.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana prywatność. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Panią/Pana były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem.

5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności.

6. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług serwisów.

II. Ochrona danych osobowych

1. Administrator uzyskuje dane osobowe w sposób dobrowolny, bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

2. W celu należytego świadczenia usług Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:
– imię i nazwisko lub nazwa,
– adres,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer NIP (w przypadku podmiotów legitymujących się nr NIP),
– dane bankowe,
– cookies,
– informacje o ruchu na stronie.

4. Dane wymienione w ust. 3 są przetwarzane w celu:
– zawarcia umowy na świadczenie usług,
– otrzymywania komunikatów, powiadomień, przesyłania zamówionej informacji handlowej,
– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń,
– wykonywania obowiązków prawnych, w tym podatkowych,
– realizacji płatności, dokonywania rozliczeń,
– oceny funkcjonowania stron internetowych.

5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres kontakt@e-pr.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia wyznaczonego celu (np. przez okres korzystania z usług Administratora) lub odwołania zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody).

8. W ramach wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celach związanych z realizację usług świadczonych w ramach serwisu, Administrator przekazuje następującym odbiorcom wskazane kategorie danych w określonych niżej celach:
– księgowy – dane identyfikacyjne, dane bankowe – wystawianie faktur,
– banki – dane identyfikacyjne, dane bankowe – realizacji płatności,
– dostawcy usług poczty elektronicznej (e-mail) – adres e-mail – komunikacja mailowa, wysyłka, zamówionej informacji handlowej,
– dostawcy usług internetowych – dane identyfikacyjne – hosting, tworzenie kopii zapasowych,
– inni użytkownicy serwisu – dane identyfikacyjne – możliwość wykonywania swoich praw,
– kancelarie prawne – dane identyfikacyjne, dane o zawartych umowach – dochodzenie roszczeń, doradztwo prawne,
– organy administracji publicznej, sądy – dane do których ujawnienia został zobowiązany Administrator – wykonywanie obowiązków prawnych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w jakim celu są przetwarzane, jakiej kategorii dane są przetwarzane, informacji o odbiorcach, którym dane zostały ujawnione, planowanego okresu przechowywania, informacji o prawie żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, informacji o prawie wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego. Powyższe informacje są zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego uzupełnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi chociażby jedna z okoliczności przewidzianych prawem. Administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy: są one nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem (ale nie żąda Pani/Pan usunięcia danych), Administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne do ochrony praw i dochodzenia roszczeń, wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

14. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych.

15. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków.

16. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

17. W kwestiach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na jego adres korespondencyjny lub mailowo na adres kontakt@e-pr.pl.

18. Jeżeli Serwis korzysta z narzędzi, funkcji dostawcy zewnętrznego (np. google, facebook), to szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności każdego z dostawców wykorzystywanych narzędzi.

19. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

20. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

III. Pliki cookies

1. Administrator na swoich stronach internetowych, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a).

2. Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne do działania serwisu. Pozostałe pliki cookies Administrator wykorzystuje na podstawie Pani/Pana zgody. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora min. w celu zapewnienia bezpieczeństwa (uwierzytelnianie osób korzystających z Serwisu), w celu usprawnienia działania i zwiększenia wydajności Serwisu, w celu przechowywania informacji, tworzenia statystyk, analizy zachowań osób korzystających z Serwisu.

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu. Dlatego przy pierwszej wizycie Administrator informuje o korzystaniu z cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu lub zrezygnować ze stron obsługiwanych przez Administratora. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

IV. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administrator informuje, że  zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania serwisów i usług.

3. O wszelkich zmianach dotyczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, będzie Pani/Pan powiadamiona/y drogą elektroniczną.